Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • Marketheme – In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Marketheme” de aangeboden dienst.
 • ElementMedia – Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verkoop en onderhoud van het Marketheme.
 • Abonnee – De partij welke een overeenkomst heeft gesloten met ElementMedia.
 • Abonnement – De dienst welke de complete opsomming van functionaliteiten van Marketheme bevat.
 • Systeem – De door ElementMedia in beheer genomen apparatuur, programmatuur en eigen geschreven code.
 • Website – De door Licentienemer afgenomen en zelf beheerde website op basis van het Systeem van Marketheme

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • De artikelen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot Marketheme.
 • Algemene voorwaarden van Abonnee zijn voor ElementMedia niet bindend en niet van toepassing

Artikel 3 – Abonnement

 • ElementMedia verleent aan Abonnee een eigen niet-exclusieve toegang tot het Systeem van Marketheme.
 • Het gebruiksrecht van het Abonnement is niet overdraagbaar. Het is voor de Abonnee niet toegestaan op het gebruiksrecht te verkopen en/of te verhuren.
 • Het Abonnement zal stilzwijgend verlengd worden tot het moment van opzeggen door Abonnee en/of ElementMedia. Opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend gedaan worden via e-mail.
 • Het Abonnement kan maandelijks opgezegd worden. Opzegging halverwege de huidige termijn geeft geen recht tot verrekening van het resterende termijn.
 • Abonnee zal zich na het beëindigen of ontbinden van het contract onthouden van ieder direct of indirect gebruik van het Abonnement.
 • ElementMedia heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke gang te mogen beëindigen indien Abonnee aan een of meer van zijn verplichtingen jegens ElementMedia niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

Artikel 4 – Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van ElementMedia.
 • Het is voor de Abonnee niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 5 – Aansprakelijk en verantwoordelijkheid ElementMedia

 • ElementMedia spant zich om Marketheme continu ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat het Abonnement ten allen tijden beschikbaar is.
 • ElementMedia is niet betrokken noch verantwoordelijk voor de inhoud van de Website van Abonnee. ElementMedia is dan ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteiten van de aangeboden producten, promotie, reclame, diensten , afspraken, betaling en levering.
 • ElementMedia behoud zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het Systeem van Marketheme.
 • ElementMedia kan de bestaande functionaliteiten van Marketheme en het Systeem mogelijk uitbreiden.
 • ElementMedia heeft het recht om een elektronische nieuwsbrief naar Abonnee te sturen. Deze nieuwsbrief kan informatie bevatten over ontwikkelingen van Marketheme. Tenzij Abonnee aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Abonnee elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
 • ElementMedia spant zich in om (dagelijks) back-ups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Website van Abonnee, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.
 • ElementMedia spant zich in om hacks en exploits door derden te weren.

Artikel 6 – Aansprakelijk en verantwoordelijkheid Abonnee

 • Abonnee verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur Marketheme te mogen gebruiken voor de daarvoor maximaal aantal ingestelde websites.
 • Abonnee is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het Abonnement van Marketheme.
 • Abonnee dient tijdens het aangaan van het Abonnement de juiste, volledige en actuele gegevens te verschaffen welke aan Abonnee gevraagd worden tijdens het bestelproces. Wanneer er een wijziging in deze gegevens plaats vind, dient Abonnee dit zo snel mogelijk door te geven.
 • Abonnee zal zich onthouden van ongeoorloofd gebruik van Marketheme en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen dat door ElementMedia verwacht mag worden van een zorgvuldige gebruiker. In het bijzonder voor de volgende punten:
  • Geen gegevens op het Systeem plaatsen welke inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • Geen producten of diensten aanbieden welke onrechtmatig verkregen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
  • Geen gegevens verspreiden welke in strijd zijn met wettelijke bepalingen, openbare orde en goede zeden;
  • Niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
  • Zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is;
  • Geen op het systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van het Marketheme veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende;
  • Niet op een zodanige wijze gebruikmaken van het Marketheme dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van het Marketheme kan worden toegebracht;
  • Zich onthouden op van ter beschikking stellen van zijn logingegevens. Logingegevens zijn strikt persoonlijk en dienen geheim gehouden te worden;
  • Alle aanwijzingen door ElementMedia in verband met het gebruik van Marketheme naar Abonnee dienen nageleefd te worden;
 • Bij de overstap naar een ander platform is de Abonnee zelf verantwoordelijk voor de overdracht van eigen intellectuele eigendommen, waaronder teksten en afbeeldingen.
 • Abonnee is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan externe diensten wanneer deze belemmering kunnen veroorzaken binnen Marketheme en andere gerelateerde Diensten.
 • Abonnee is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (email)adres voor correspondentie en/of levering van producten door ElementMedia.
 • Abonnee is verantwoordelijk voor het juist instellen van computer of computersysteem met aanwezige programma’s die het ontvangen van verstuurde berichten en digitale producten mogelijk maken.

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden en prijzen

 • Alle op de site genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 • ElementMedia heeft het recht om de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan de Abonnee bekend gemaakt. Abonnee is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van deze wijziging.
 • Abonnee komt met betrekking tot de betaling van het abonnement en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Abonnee mag de betaling van het abonnement of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.
 • De betaling van het abonnement wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.
 • Betaling van het abonnement dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • ElementMedia heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
 • Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de overeenkomst, is ElementMedia bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Abonnee tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.
 • ElementMedia heeft ten alle tijden het recht de Website uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 30 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.
 • Abonnee dient indien hij voornemens is de automatische incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met ElementMedia.

Artikel 8 – Garantie, terugbetaling en reclame

 • ElementMedia staat in voor de deugdelijkheid van het afgeleverde Marketheme en betrokken Diensten. Mochten zich gebreken voordoen in het Marketheme zal ElementMedia deze gebreken (laten) herstellen.
 • Gebreken in de beveiliging van de door Abonnee opgeslagen informatie op het Systeem van Marketheme, gebreken als gevolg van handelingen van Abonnee zelf of van andere Abonnees of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Abonnee.
 • Abonnee is verplicht om na levering van Marketheme direct nauwkeurig te keuren.
 • Indien Abonnee het niet eens is met een afschrijving of incasso kan Abonnee contact opnemen met ElementMedia via correspondentie door middel van email. Abonnee ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van ElementMedia. Indien het geschil van Abonnee gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar hetzelfde rekeningnummer als waar het bedrag van afgeschreven is.
 • Promotie en reclame van het Marketheme schorten de betalingsverplichtingen van de Abonnee op geen enkele manier op.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 • ElementMedia is niet verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik (of niet gebruik van hebben gemaakt) van Marketheme en gerelateerde Diensten.
 • Abonnee zal ElementMedia en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Abonnee van het Marketheme en Diensten.
 • Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. ElementMedia is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden.

Artikel 10 – Overmacht

 • ElementMedia is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
  a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van ElementMedia
  b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
  c) belemmeringen als gevolg van de door Abonnee benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
  d) brand
  e) ongeval of ziekte van personeel
  f) Denial of Services (DoS) aanvallen
  h) door ElementMedia onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van ElementMedia afhankelijk is
 • Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft de Abonnee het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat ElementMedia tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
 • Indien ElementMedia door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Abonnee heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 11 – Hosting

 • ElementMedia hanteert in beginsel voor hosting dezelfde voorwaarden als voor overige diensten, in het bijzonder de bepalingen uit artikel 5 en 6 zijn van toepassing op hosting.
 • ElementMedia stelt een maximum aan de hoeveelheid opslagruimte en dataverkeer die de Abonnee mag verbruiken voor zijn Website binnen Marketheme. Indien er geen aanvullende afspraken gemaakt zijn wordt het maximum vastgesteld op 10GB aan dataverkeer en 1GB aan opslagruimte. Bij overschrijding van dit maximum zal ElementMedia in eerste instantie een waarschuwing aandragen, maar zal daarna bevoegd zijn om een extra bedrag in rekening te brengen. Deze kosten zullen in overleg vastgesteld worden.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.
 • Abonnee is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ElementMedia aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Abonnee onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. ElementMedia is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Abonnee verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.
 • Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 13 – Privacy en contact

 • ElementMedia respecteert de privacy van de Abonnee. ElementMedia zal de persoonsgegevens van de Abonnee verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Abonnee stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.
 • Om het contact met ElementMedia via Marketheme zo snel mogelijk te kunnen laten lopen kunt u contact opnemen via de volgende methoden:
  Per email naar info@marketheme.nl

Laatst bijgewerkt: 31-01-2020